3 случая, при които функцията MOD в Excel е от голяма полза

Функцията MOD в Excel е сред малко познатите и сравнително рядко използвани. Но в някои специфични случаи може да бъде изключително полезна.

Какво прави функцията MOD в Excel?

Връща остатъка от делението на число с друго число (делител). Резултатът има същия знак като делителя.

Например, ако имаме две числа: 7 и 3, тогава

MOD(7;3) ще върне резултат 1 защото при деленето 3 се „включва“ два пъти в 7 и остава остатък 1

По същата логика MOD(7;4) ще върне резултат 3

А когато делимото и делителят са едно и също число, резултатът е нула. И точно това се използва при следните случаи

1. Планиране на периодични суми с функцията MOD в Excel

Един съвсем прост пример – да речем, че трябва да заплащаме на всеки 3 месеца фиксирана такса от 300 лв. Как можем да съставим план на плащанията за следващите 2 години, без да ги нанасяме ръчно, а с формула? Решението е просто с функцията MOD в Excel:

функцията MOD в Excel

Какво прави тази формула?

MOD определя остатъка при делението на номера на месеца с 3 (защото таксата се плаща на 3 месеца).

Ако е нула – тогава значи в този месец трябва да има такса, следователно IF връща стойността в клетка В3, където сме записали сумата на таксата. Ако MOD върне число, различно от нула, значи в този месец такса не се дължи и IF връща нула.

2. Определяне кои числа са четни и кои нечетни

Понякога се налага да определим кои числа са четни или нечетни, за да извлечем някаква информация. Например предпоследната цифра на българските ЕГН-та е четна за мъжете и нечетна за жените. Така ако знаем едно ЕГН, можем да определим пола на неговия собственик.

Както знаем от уроците по математика във втори клас, четни са числата, които се делят на 2 без остатък. И затова ето как се проверява дали едно число е четно с функцията MOD в Excel:

функцията MOD в Excel

А ако искате да разберете как точно да определите пола по ЕГН – вижте тази статия.

3. Различно форматиране през ред

Тази таблица показва част от валутните курсове на БНБ към момента на написването на статията. Когато имаме такива големи таблици с много числа, удобно е редовете да бъдат форматирани по различен начин, за да се проследяват по-лесно данните.

Това се прави с помощта на Conditional Formatting и функцията MOD по следния начин:

1. Маркираме таблицата и отиваме на Home > Conditional Formatting > New Rule

2. След това избираме Use a formula to determine which cells to format

функцията MOD в Excel

3. В полето Format values where this formula is true: въвеждаме тази формула: =MOD(ROW(A3);2)=0

4. С бутона Format извикваме менюто, в което задаваме желания формат на клетките

Пояснение по формулата:

ROW е функция, която извежда номера на реда на текущата клетка. В случая клетката е А3, затова резултатът от ROW ще бъде 3. Тогава MOD трябва да определи остатъка от деленето на 3 с 2. Когато номерът на реда е четно число, резултатът от функцията ще е нула (защото всяко четно число се дели на 2 без остатък). Тогава за клетките от този ред ще се приложи условното форматиране.

Важно е да се уточни, че за да се приложи правилото за условно форматиране върху всички клетки трябва да се използва относително адресиране във формулата (по-просто казано – да няма знак долар).

Други приложения на функцията MOD в Excel могат да бъдат да се определят целите числа или всеки трети ред, да се съберат само четните или нечетните числа и много други. Повече за това може да прочетете тук

А за още идеи за използване на функциите на Ексел може да прочетете тук

Забележка: MOD работи малко нелогично, защото MOD(7;-4) не дава резултат -3, а -1. Аз самият нямам обяснение защо е така. Но обикновено това не е от съществено значение при използването й.

Публикувано в Формули с етикети , , . Постоянна връзка.